หลักสูตรเปิดสอน

เปิดรับสมัีครภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

     ระดับ ปวช.ได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จากรัฐบาล

     ระดับ ปวช. ปวส. กู้เรียน กยศ. และ กรอ.

*** ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้

หลักฐานการรับสมัคร

     1. ใบ รบ. หรือใบรับรองผลการศึกษา

     2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 3 ชุด

     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและผู้ปกครอง 3 ชุด

     4. รูปถ่ายฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร ปวช.

รับผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

เปิดสอนหลักสูตร

     - สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

     - สาขาภาษาต่างประเทศ

     - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     - สาขาการจัดการกีฬา

     - สาขาการบัญชี

     - สาขาการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร ปวส.

รับผู้จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า

เปิดสอนหลักสูตร

     - สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

     - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

     - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     - สาขาการบัญชี

     - สาขาการตลาด